Algemene Voorwaarden omtrent het gebruik van de producten van Educatieweb.
 
Artikel 1
 
De genoemde begrippen in deze algemene voorwaarden hebben de volgende betekenissen:
 1. Gebruiker: iedere persoon voor wie een gebruikersnaam is aangemaakt en die als Medewerker, docent, leerkracht of leerling aan enige vorm van gezag van licentiehouder onderhevig is.
 2. Materiaal / Licenties / producten: de Software, de Toetsenweb / Feedbackweb.
 3. Licentiegever: Educatieweb.
 4. Licentiehouder: U als persoon of/ en de onderwijsinstelling of daaraan gelieerde rechtspersoon die een Licentieovereenkomst met de Licentiegever is aangegaan;
 5. Software: de standaard versie van de Educatieweb software (s).
 6. Storing: iedere omstandigheid die het ononderbroken functioneren van de Software belemmert .
 7. Update: een versie van de Software waarin een kleine aanpassing, een oplossing van een onvolkomenheid, dan wel een verbetering is gemaakt;
 8. “Gebruikersnaam ”: een individuele uitsluitend voor een specifieke Gebruiker bestemde code, bestaande uit een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Artikel 2
 • De Licentiehouder biedt u toegang tot het gebruik van de Toetsenweb / Feedbackweb en eventuele andere genoemde softwares in de licentieoveernkomst.
Artikel 3
 Alle prijzen en andere tarieven zijn inclusief BTW.
 • Indien en voor zover in de Licentie- overeenkomst kortingen zijn afgesproken ten aanzien van de alsdan geldende tarieven, gelden deze kortingen slechts voor de duur van de afgesproken periode.
Artikel 4
 Het is niet toegestaan voor de gebruiker de diensten te vervreemden, verhuren dan wel anderszins aan derden ter beschikking te stellen..
Artikel 5
 • Licentiehouder dient wijzigingen van bedrijfsgegevens tijdig aan Licentiegever door te
 • De Licentiehouder is verantwoordelijk voor:
 • het juiste gebruik en de juiste toepassing van Software;
 • het waarborgen van voornoemd juist gebruik door de Gebruikers;
 • de beveiliging van informatie, zoals het maken van reservekopieën van gegevensbestanden;
Artikel 6
 
 • De Licentiegever heeft te allen tijde het recht om de toegang tot het aangeschaafte  materiaal (toetsenweb, feedbackwenb of ander materiaal/ software/ Gebruikersportaal ) te beperken of te blokkeren, indien er een redelijk vermoeden aanwezig is bij Licentiegever  van misbruik of van anderszins oneigenlijk gebruik.
 • De Licentiehouder staat er voor in dat de Gebruikers op een verantwoordelijke wijze omgaan met de toegang tot het Gebruikersportaal en de daaruit verkregen informatie.
 • De Licentiehouder dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor ieder Gebruiksnaam, e-mailadres of alle persoonlijke gegevens dat door of namens haar/hem  wordt aangevraagd.  De gegevens zijn volstrekt geheim en die horen zo behouden te worden door de organisatie/ rechtspersoon/ Gebruiker(s) van de licentiehouder. Het Gebruikersnaam en bijbehoerende wachtwoord  zijn  niet overdraagbaar en zal niet worden gebruikt buiten de organisatie van de Licentiehouder of aan derden gegeven worden. Zodra de Licentiehouder weet of reden heeft om te vermoeden dat derden kennis hebben van een of meer van zijn Gebruikersnamen of wachtwoorden, wordt de licentiegever  direct door de licentiehouder op de hoogte gesteld.
 • De Licentiehouder en de Gebruiker(s) zullen regelmatig met behulp van de meest recente versies van anti-virusprogramma’s en andere programma’s hun systeem    scannen om  het misbruik en schadelijke programma’s  van de  licenties/ materiaal/ Gebruiksportaal  van de licentiehouder  te
Artikel 7
 
 • De Licentiehouder dient Licentiegever binnen vijf (5) dagen na het verkrijgen van de producten schriftelijk in kennis te stellen van eventuele klachten met betrekking tot een onjuiste levering of verrichting van een onjuiste of gebrekkige dienst  en niet functioneren van het materiaal / de software van de Licentiegever .
 • Licentiegever zal de klacht onderzoeken binnen vijf (5) werkdagen nadat zij deze  klacht heeft ontvangen en gaat inspaningen verrichten om die te verhelpen binnen de gestelde tijd.
 • Een door Licentiehouder bij Licentiegever ingediende klacht schort de betalingsverplichting van de Licentiehouder jegens Licentiegever niet op.
Artikel 8
 • Indien de Licentiehouder verzuimt om zijn verplichtingen, zoals vast gelegd in de Licentieovereenkomst, na te komen, is de Licentiegever gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten totdat Licentiehouder volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan, inclusief betaling van de vertragingsrente, administratiekosten, werkzaamheden en incassokosten.
 • De Licentiegever is gerechtigd om de Licentieovereenkomst van rechtswege en met onmiddellijke ingang te beëindigen op het moment dat de Licentiehouder aan de Licentiegever mededeelt niet meer in staat of bereid te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, dan wel op het moment dat de Licentiegever uit de omstandigheden moet afleiden dat de Licentiehouder niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, dan wel op het moment dat de Licentiehouder zijn onderwijsactiviteiten staakt. Een Licentieovereenkomst eindigt bovendien van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment dat de Licentiehouder geliquideerd wordt, surséance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard. De licentiehouder moet wel aan alle vorige betalingen toch voldoen.
 • Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de licentiehouder een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de licentiehouder aan licentiegever verschuldigde hoofdsom inclusief BTW.
 • De Licentiegever is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een ontbinding of beëindiging als beschreven in de voorgaande leden van dit artikel.
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen met Licentiegever, zullen alle rechten, verplichtingen en activiteiten van de partijen in geval van beëindiging van de Licentie- overeenkomst ophouden te bestaan op het moment van de beëindiging.
 • Bij beëindiging van de Licentieovereenkomst zal de Licentiehouder terstond al het gebruik van de producten/ materiaal/ licenties en software(s) staken of vernietigen.
 • Licentiegever zal bij beëindiging van de Licentieovereenkomst, om welke reden dan ook, geen (delen van) licentievergoeding, noch (delen van) andere vergoedingen
Artikel 9
 • Alle auteursrechten en merkrechten en alle bijbehoerende eigendomsrechten zijn eigendom van de licentiegever.
Artikel 10
 • Het gebruik van de licenties is aansluitend in Nedreland door de licentiehouder.
Het aantal aangeschafte licenties wordt duidelijk aangegeven in de licentieovereenkomst.
 • Het is niet toegestaan om de licentie (s) / materiaal/ software te gebruiken door meerdere of andere gebruikers dan het maximaal aantal afgesproken gebruikers volgens de lcentieovereenkomst.
Artikel 11
 • De licentiehouder is verpicht om de aangeschafte materiaal/ software of licenties op correcte wijze te gebruiken binnen het kader van de licentieoveernkomst.
 • Allle rechten van kopieren, uitprinten, reproduceren, veranderen, aanpassen, bewerken en vertalen van de producten zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toesteming van de licentiegever.
 • De licentiehouder dient de software goed te gerbuiken en alle onwenselijke zakken binnen een week aan de licentiegever te melden.
 • Storingen worden door de licentiehouder aan de licentigever vermeld binnen een tijd van een dag.
 • Licentiegever probeert de storingen binnen een week te verhelpen.
 • De volgende storingen vallen niet onder de dekking en verplichting van de licentiegever:
-Storingen die door de aanpassing van de software die niet door de licentiegever gebracht of van te voren aan de licentiehouder vermeld zijn.
-de storingen die veroorzaakt door het niet goed gebruiken van de software of het samengebruik met een andere software of hardware die niet in door de licentiegever omgeschreven in de licentieovereenkomst.
-de storingen die veroorzaakt door opzettelijk onjuist gebruik door de gebruikers van licentiehouder.
– de storingen die veroorzaakt door virussen en alle andere onvolkomenheden.
   Artikel 12
 • De Licentieovereenkomst wordt na afloop van haar looptijd automatisch steeds
met een jaar verlengd tegen het alsdan geldende prijs  dan wel een ander prijs dat  vooraf schriftelijk overeen gekomen, tenzij de Licentieovereenkomst uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de afloop schriftelijk is opgezegd.
 •  De licentiehouder heeft een proeftijd van 14 kalenderdagen, als de
licentiehouder niet tevreden is met de diensten/ producten kan hij/zij binnen de proeftermijn (binnen 14 kalanderdagen) het gehele bedrag terug krijgen.
Artikel 13
13.1  De Toetsenweb / Feedbackweb en andere Software van de licentiegever maken gebruik van de persoonsgegevens van Gebruikers / leerlingen. De licentiehouder is verantwoordelijke om heel goed en zorgvuldig  om te gaan met de persoonsgegevens van de  gebruikers/ leerlingen van zijn omgeving in het kader van de Wet Bescherming  Persoonsgegevens  (AVG). . De licentiegever treedt bijdeze alleen als bewerker in de zin van de Wet Bescherming  Persoonsgegevens  en AVG.
13.2  Licentiehouder  verklaart hierbij bekend te maken van de gevolgen van het niet goed omgaan met de gegevens van zijn gebruikers en leerlingen.
13.3  Licentiehouder  verklaart hierbij bekend te maken van de gevolgen van het niet goed omgaan met de gegevens van zijn gebruikers en leerlingen.
Artikel 14
14.1 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de licentiegever ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.